PROF. DR. ÖMER CAN ÜSTÜNDAĞ KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

PROF. DR. ÖMER CAN ÜSTÜNDAĞ KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hakkı Yeten Caddesi No.23 Vital Fulya Binası Kat 9 Daire:29 Fulya/İSTANBUL adresinde mukim Prof.Dr Ömer Can Üstündağ’a ait Muayenehane olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

Daha detaylı bilgi için Muayenehane Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

Hastalar için:

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz;
 • Adres bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz;
 • Talepleriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz;
 • Ücret bilgisi, IBAN bilgisi dahil finansal bilgileriniz;
 • Bulaşıcı hastalık bilgisi, gözlük ve/veya lens kullanımına ilişkin bilgiler, reçetede yer alan bilgiler, teşhis, tanı ve tedaviye ilişkin bilgiler, ameliyat bilgisi, kullanılan ilaç bilgisi, yan etki bilgisi ve terapiye ilişkin alınan notlar dahil sağlık bilgileriniz;
 • Özel sağlık sigortası bilgileriniz.

Diğer Kişiler için:

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, nüfus cüzdan seri numarası dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz;
 • İkamet bilgisi ve adres bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz;
 • İş başvurusu sürecinde CV’ler, özgeçmiş bilgileri, iş başvuru formu, iş mülakatlarında ilettiğiniz geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, kurs, sertifika ve diploma bilgileri, transkript bilgileri, sahip olunan referans bilgileri dahil mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durumu bilgileriniz;
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz;

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

Hastalar için:

 • Muayenenin gerçekleştirilmesi,
 • Muayene veya terapi sonrası değerlendirmelerin yapılması,
 • Gözlük, lens ve/veya ilaç reçetesi yazılması,
 • Reçetede yazılan testlerin yapılması,
 • Memnuniyetinize yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

Diğer kişiler için:

 • Çalışan adayları başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Toplantıların organize edilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminin sağlanması,
 • Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin Muayenehane tarafından görüntülenmesi,
 • Muayenehane’in fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 • Beyannamelerin bildirilmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanmak ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, kartvizitler,
 • Telefon, Faks,
 • Fiziki evrak,
 • İnternet sitemiz,
 • Yüz yüze görüşmeler,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, Muayenehane ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması dahil KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişinin açık rızasının bulunması, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler için ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi dahil KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak, Bölüm 7’de belirtilen amaçlarımız doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere aktarabileceğiz.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.