PROF. DR. ÖMER CAN ÜSTÜNDAĞ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

PROF. DR. ÖMER CAN ÜSTÜNDAĞ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE aKORUNMASI POLİTİKASI

 1. AMAÇ

Hakkı Yeten Caddesi No.23 Vital Fulya Binası Kat 9 Daire:29 Fulya/İSTANBUL adresinde mukim Prof. Dr. Ömer Can Üstündağ’a ait Muayenehane olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak amacıyla birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve Muayenehane’nin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin faaliyetlerimizi kapsamaktadır:

 • Muayenehane temsilcisi veya vekili,
 • Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz,
 • Çalışan adayları,
 • Hukuken yetkili kişiler,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Diğer üçüncü kişiler.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu Politika’da yer alan tanımlar aşağıda belirtildiği anlamlarda kullanılacaktır:

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
İlgili Kişi Muayenehane tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Politika Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

 

4. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

1- Kimlik Bilgisi TCKN, ad-soyad, imza, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfus cüzdanı seri numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer.
2- İletişim Bilgisi  E-posta, telefon numarası, cep telefonu
3- Lokasyon Bilgisi  Yaşadığı şehir bilgisi
4- Hukuki İşlem Bilgisi Hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler.
5- Müşteri İşlem Bilgisi  Müşteri talep bilgileri.
6- Finansal Bilgi Ücret bilgisi, IBAN bilgisi.
7- Mesleki Deneyim Bilgisi Çalışan adaylarına ait CV’ler, özgeçmiş bilgileri, iş başvuru formu, diploma bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, sertifikalar, kurslar, yabancı dil, sahip olunan referans bilgileri.
8- Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri  Çalışan adaylarının adli sicil kayıtları.
9-Sağlık Bilgisi Bulaşıcı hastalık bilgisi, gözlük ve/veya lens kullanımına ilişkin bilgiler, reçetede yer alan bilgiler, teşhis, tanı ve tedaviye ilişkin bilgiler, ameliyat bilgisi, kullanılan ilaç bilgisi, yan etki bilgisi ve terapiye ilişkin alınan not bilgisi.
10- Askerlik Durumu Bilgisi Çalışan adaylarının özgeçmişlerinde yer alan askerlik durumu bilgisi.
16- Özel Sağlık Sigortası Bilgisi

 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, kartvizitler,
 • Telefon, Faks,
 • Fiziki evrak,
 • İnternet sitemiz,
 • Yüz yüze görüşmeler,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

6. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Muayenehane olarak işlediğimiz kişisel verilerinizin mahremiyetine oldukça önem veriyor ve KVKK’da belirtilen genel ilke ve işleme şartlarına uygun olarak kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işleyeceğiz:

Hastalar için:

 • Muayenenin gerçekleştirilmesi,
 • Muayene veya terapi sonrası değerlendirmelerin yapılması,
 • Gözlük, lens ve/veya ilaç reçetesi yazılması,
 • Reçetede yazılan testlerin yapılması,
 • Memnuniyetinize yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

Diğer kişiler için:

 • Çalışan adayları başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Toplantıların organize edilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminin sağlanması,
 • Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin Muayenehane tarafından görüntülenmesi,
 • Muayenehane’nin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 • Beyannamelerin bildirilmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanmak ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

7. İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:

 • KVKK madde 5/1 ve 6/2 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı aldığımız haller.
 • KVKK madde 5/2(a) ve 6/3 c.1 uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • KVKK madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerinizin gerekli olması. Örneğin, Muayenehane’nin hastanın tedavisi sonrasında gözlük, lens veya ilaç reçetesi yazması.
 • KVKK madde 5/2(ç) uyarınca, Muayenehane’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi. Örneğin, Muayenehane’nin hastaya reçete yazabilmesi için birtakım kişisel verileri işlemesi.
 • KVKK madde 5/2(e) uyarınca, Muayenehane’nin kendi hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması. Olası bir uyuşmazlık veya davada Muayenehane’nin kendini savunabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren kişisel verileri dava zamanaşımı süresi boyunca saklaması.
 • KVKK madde 5/2(f) uyarınca, Muayenehane’nin meşru menfaati için gerekli olması. Örneğin, Muayenehane’nin çalışanlarının kendilerine tahsis edilen e-postalarında Google Drive ve G-Suite hizmetlerini kullanabilmeleri.
 • KVKK madde 6/3 c.2 uyarınca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler için ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak, Bölüm 7’de belirtilen amaçlarımız doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere aktarabileceğiz.

Örneğin, Muayenehane olarak kişisel verilerinizi,

 • Ameliyatın özel hastanede yapılması durumunda ameliyatın yapılacağı hastane ile paylaşabilmekteyiz.
 • Doktorun hastayı muayene edebilmesi için verilerinizi doktorun erişebildiği sisteme aktarmaktayız.
 • Beyannamelerin yapılabilmesi, vergiye ilişkin yükümlülüklerimizin ve diğer mevzuatsal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve muhasebe sistemimiz ile paylaşabilmekteyiz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Politikada yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir. Muayenehane, kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak saklamakta ve imha etmektedir. Kişisel verilerinizi güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin aldığımız tedbirleri ve belirlediğimiz saklama ve imha sürelerini öğrenebilmek için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız’ı info@irisgoz.com adresi üzerinden talep edebilirsiniz.

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Muayenehane olarak hizmetlerimizi sunarken, işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda Muayenehane, işlediği kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırmaktadır. Muayenehane, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari tedbirlere yönelik Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamış ve uygulamaktadır.

Ayrıca, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım ek teknik ve idari tedbirler almaktayız. Muayenehane, bu tedbirleri belirlemek amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası oluşturmuş ve uygulamaktadır.

Muayenehane bu bölümde bahsedilen iki politika ve genel kabul gören iyi uygulamalara göre hareket ederek işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktadır.

11. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU

İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.